محصولات لاتکسی

صفحه اصلی > محصولات > دستکش های صنعتی > محصولات لاتکسی

دستکش صنعتی سنگین صادراتی گیلان

دو لایه، مقاوم با انعطاف
تهیـه شده از لاتکس طبیعی
با لبه قیطانی، داخل دستکش پوشیده شده از کتان به منظور سهولت استفاده و جلوگیری از تعرق دست
قابل استفاده در مصارف ساختمانی، کشاورزی، صنایع و عمومی

دستکش صنعتی دو رنگ گیلان

دو لایه، مقاوم با انعطاف – تا مچ دست سه لایه، مقاوم با انعطاف 
تهیـه شده از لاتکس طبیعی
با لبه قیطانی، داخل دستکش پوشیده شده از کتان به منظور سهولت استفاده و جلوگیری از تعرق دست
قابل استفاده در مصارف ساختمانی، کشاورزی، صنایع و عمومی

دستکش صنعتی گیلان

دو لایه، مقاوم با انعطاف
تهیـه شده از لاتکس طبیعی
با لبه قیطانی، داخل دستکش پوشیده شده از کتان به منظور سهولت استفاده و جلوگیری از تعرق دست
قابل استفاده در مصارف ساختمانی، کشاورزی، صنایع و عمومی

دستکش صنعتی ایمن کار

دو لایه، مقاوم با انعطاف
تهیـه شده از لاتکس طبیعی
با لبه قیطانی، داخل دستکش پوشیده شده از کتان به منظور سهولت استفاده و جلوگیری از تعرق دست
قابل استفاده در مصارف ساختمانی، کشاورزی، صنایع و عمومی

دستکش صنعتی گیل دس

دو لایه، سبک ، مقاوم با با انعطاف پذیری بالا 
تهیـه شده از لاتکس طبیعی
با لبه قیطانی، داخل دستکش پوشیده شده از کتان به منظور سهولت استفاده و جلوگیری از تعرق دست
قابل استفاده در مصارف ساختمانی، کشاورزی، صنایع و عمومی

دستکش صنعتی دو رنگ صنعتکار

سه لایه، سبک ، مقاوم با با انعطاف پذیری بالا 
تهیـه شده از لاتکس طبیعی
با لبه قیطانی، داخل دستکش پوشیده شده از کتان به منظور سهولت استفاده و جلوگیری از تعرق دست
قابل استفاده در مصارف ساختمانی، کشاورزی، صنایع و عمومی

دستکش صنعتی مخصوص گیلان

دو لایه، مقاوم با انعطاف 
تهیه شده از لاتکس طبیعی
با لبه قیطانی، داخل دستکش پوشیده شده از کتان به منظور سهولت استفاده و جلوگیری از تعرق دست
قابل استفاده در مصارف ساختمانی، کشاورزی، صنایع و عمومی

دستکش صنعتی گیل دس دو رنگ

سه لایه، سبک ، مقاوم با با انعطاف پذیری بالا 
تهیـه شده از لاتکس طبیعی
با لبه قیطانی، داخل دستکش پوشیده شده از کتان به منظور سهولت استفاده و جلوگیری از تعرق دست
قابل استفاده در مصارف ساختمانی، کشاورزی، صنایع و عمومی